รายงาน

แบบสอบถามเรื่อง ระบบการสอนด้วยวิดีโอสื่อการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดเลือกข้อที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
ตอนที่ 2 สภาพจัดการเรียนการสอนด้วยวิดีโอสื่อการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง โปรดพิจารณาว่าข้อรายการแต่ละข้อต่อไปนี้ ตรงกับสภาพที่เป็นอยู่ในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิดีโอสื่อการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ตรงกับสภาพที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งสภาพที่เป็นอยู่มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 5 มีความหมายดังนี้

  • 5 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ มากที่สุด
  • 4 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ มาก
  • 3 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ ปานกลาง
  • 2 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ น้อย
  • 1 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ น้อยที่สุด


รายการ ระดับ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1 ระบบการจัดการการเรียนการสอน (หน้าเว็บเพจ) วิดีโอสื่อการสอนมีคุณภาพและความเหมาะสม
2 วิดีโอสื่อการสอนมีคุณภาพและความเหมาะสมในด้านของการออกแบบการเรียนการสอน
3 วิดีโอสื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพและความเหมาะสมในด้านของ การออกแบบทัศนศิลป์
4 วิดีโอสื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพและความเหมาะสมในด้านของการออกแบบเนื้อหา
5 วิดีโอสื่อการเรียนการสอนสามารถส่งเสริมการเรียนรู้การสอนวิดีโอผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6 สื่อการเรียนการสอนวิดีโอผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความยาวเหมาะสมกับเนื้อหา
7 วิดีโอสื่อการเรียนการสอนสามารถเรียกดูได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีปัญหาในการเรียกดู
8 ลักษณะของวิดีโอสื่อการเรียนการสอนที่จัดทำขึ้น มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับชม
9 ลักษณะการสอนวิดีโอผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีลำดับขั้นตอนง่ายต่อการเรียนรู้
10 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

คำชี้แจง โปรดแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน

ส่งข้อมูล